Regulamin świadczenia usługi Funnela


Prosimy uważnie przeczytać poniższy tekst

Rozdział I. Postanowienia ogólne 
 1. Definicje
  1. Usługodawca – Flux Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy os. Sobieskiego 1/38, 60-688 Poznań, NIP: 9721221581, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369194.
  2. Usługa – dostęp do Aplikacji wspierającej zarządzanie firmą (poczta, kontakty, kalendarz, zadania, sprzedaż), udostępnionej przez Usługodawcę na warunkach niniejszego regulaminu, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronach internetowych Usługodawcy.
  3. Klient – podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi – poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy – oraz posiadający zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw;
  4. Aplikacja – oprogramowanie zainstalowane na serwerach Usługodawcy, udostępnianie Klientowi na komputerze Klienta poprzez przeglądarkę internetową, dostępne przez protokół HTTP lub HTTPS po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła pod adresem przypisanym do Użytkownika, umożliwiające świadczenie Usługi.
  5. Konto – instancja Aplikacji skonfigurowana i udostępniona dla Klienta, dostępna pod indywidualnym adresem internetowym.
  6. Użytkownik – Klient lub pracownik Klienta korzystający z Usługi, przypisany do Konta.
  7. Opłata – wynagrodzenie wnoszone z góry przez Klienta za Usługę świadczoną w ustalonym miesięcznym Okresie Rozliczeniowym zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach internetowych Usługodawcy, płatne przelewem bankowym po wystawieniu przez Usługodawcę odpowiedniego dokumentu księgowego.
  8. Limit Liczby Użytkowników – maksymalna liczba Użytkowników, którzy mogą jednocześnie korzystać z Usługi.
  9. Panel Klienta – specjalna strona internetowa udostępniona przez Usługodawcę, służąca do zarządzania Kontem. Panel Klienta dostępny jest pod adresem https://shop.funnela.com/
  10. Plan Taryfowy – definiuje Limit Liczby Użytkowników, Opłatę oraz długość Okresu Rozliczeniowego.
  11. Okres Rozliczeniowy – okres trwający od opłacenia przez Klienta Konta przez ilość dni przewidzianą w Planie Taryfowym.
  12. Przeglądarka Internetowa – oprogramowanie zainstalowane na komputerach Klienta, służące do komunikacji z Usługą, znajdujące się na liście oprogramowania zatwierdzonego przez Usługodawcę, dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy.
  13. Umowa – porozumienie Usługodawcy i Klienta na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi a Klient do wniesienia Opłaty zgodnej z Planem Taryfowym. Integralną część umowy stanowi niniejszy Regulamin.
  14. Dostawca – przedsiębiorca niezależny od Usługodawcy, z którego usług klient może korzystać w ramach korzystania z Aplikacji
  15. Zawieszenie Świadczenia Usługi – blokada dostępu do Konta dla Użytkowników.
  16. Zaprzestanie Świadczenia Usługi – całkowite usunięcie Konta wraz ze wszystkimi danymi.
 2. Przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie określają zakres i warunki korzystania z Usługi przez Klienta.
 3. Zamawiając Usługę Klient oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy Regulamin.
 4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnej chwili poprzez wydanie przez Klienta stosownego oświadczenia.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Usługodawca zobowiązany jest poinformować na swoim blogu, dostępnym pod adresem http://funnela.pl/blog, o zmianach wprowadzonych w regulaminie na 7 dni przed wejściem tych zmian w życie.
Rozdział II. Prawa i obowiązki Klienta 
 1. Klient jest właścicielem wszelkich danych wprowadzonych do Konta.
 2. Klient ma prawo do bezpłatnej pomocy drogą poczty elektronicznej pod adresem [email protected].
 3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji Usługi.
Rozdział III. Prawa i obowiązki Usługodawcy 
 1. Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usługi, za którą Klient wnosi okresową Opłatę.
 2. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:
  1. nieprawidłowym funkcjonowaniem Przeglądarki Internetowej Klienta,
  2. nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego,
  3. działaniem osób trzecich,
  4. spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.
 3. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Klienta hasła Użytkownika do Konta osobom trzecim.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do Zaprzestania bądź Zawieszenia Świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Konta w przypadku:
  1. podania przez Klienta nieprawdziwych danych w trakcie zamawiania Usługi,
  2. naruszenia przez Klienta któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu,
  3. używania Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem,
  4. nieopłacenia przez Klienta faktury bądź faktury pro forma wystawionej przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do Zawieszenia Świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Konta w przypadku nieopłacenia przez Klienta faktury bądź faktury pro forma wystawionej przez Usługodawcę. W przypadku Klientów instytucjonalnych, po zablokowaniu konta, o którym mowa, Usługodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej za odblokowanie konta w wysokości 50% niezapłaconej faktury.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do Zaprzestania Świadczenia Usługi w przypadku, gdy Zawieszenie Świadczenia Usługi trwa nieprzerwanie conajmniej 30 dni.
 7. Usługodawca ma prawo dokonywać uaktualnień Aplikacji oraz zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Usługi. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ww. blokady były jak najkrótsze i jak najmniej uciążliwe dla Klientów.
 8. Usługodawca ma prawo do zmiany ceny Usługi. Ewentualne zmiany obowiązują od dnia opublikowania nowego cennika na stronach internetowych Usługodawcy.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom Usługi wiadomości dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę.
Rozdział IV. Zamawianie i świadczenie Usługi, Plany Taryfowe i Płatności
 1. Wypełnienie przez Klienta odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy oznacza złożenie zamówienia na Usługę.
 2. Usługodawca udostępnia szereg płatnych Planów Taryfowych, różniących się parametrami Konta oraz Plan darmowy.
 3. Usługa aktywowana jest w momencie złożenia zamówienia na trwający maksymlanie 30 dni bezpłatny okres próbny liczony od dnia utworzenia Konta, niezależnie od wybranego Planu Taryfowego.
 4. Usługodawca oświadcza, że umożliwienie Klientowi dostępu do aplikacji CRM Funnela na trwający maksymalnie do 30 dni kalendarzowych bezpłatny okres próbny nie stanowi świadczenia usługi w rozumieniu przepisów prawa cywilnego oraz przepisów podatkowych i jest dokonywane nieodpłatnie, wyłącznie w celach testowych i reklamowych na rzecz Klienta. W okresie próbnym Klient wprowadza wszelkie dane, w tym informacje mogące stanowić dane osobowe, do aplikacji CRM Funnela wyłącznie na swoje ryzyko i odpowiedzialność prawną. W okresie próbnym Usługodawca i Klient nie zawierają umowy o świadczenie usług, ani umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Usługodawca rekomenduje wprowadzanie przez Klienta w okresie próbnym danych fikcyjnych, w celach testowych jakości na przyszłość świadczonej usługi.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie usługi przerywa bieg okresu próbnego.
 6. Jeżeli w trakcie trwającego 30 dni bezpłatnego okresu próbnego Klient nie zawrze Umowy na świadczenie Usługi świadczenie usługi zostanie automatycznie Zawieszone po zakończeniu okresu próbnego.
 7. W przypadku wybrania przez Klienta Planu darmowego, nie jest on zobowiązany do uiszczenia Opłaty.
 8. Usługodawca oświadcza, że umożliwienie Klientowi dostępu do aplikacji CRM Funnela w ramach Planu darmowego nie stanowi świadczenia usługi w rozumieniu przepisów prawa cywilnego oraz przepisów podatkowych i jest dokonywane nieodpłatnie, wyłącznie w celach testowych i reklamowych na rzecz Klienta. W ramach Planu darmowego Klient wprowadza wszelkie dane, w tym informacje mogące stanowić dane osobowe, do aplikacji CRM Funnela wyłącznie na swoje ryzyko i odpowiedzialność prawną. W przypadku korzystania przez Klienta z Planu darmowego Usługodawca i Klient nie zawierają umowy o świadczenie usług, ani umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Usługodawca rekomenduje podczas korzystania z Planu darmowego wprowadzanie przez Klienta danych fikcyjnych w celach testowych.
 9. W przypadku wybrania przez Klienta Planu płatnego, jest on zobowiązany do uiszczenia Opłaty na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury pro forma:
  1. Przez przelew bankowy, na indywidualny rachunek bankowy wskazany na fakturze pro forma;
  2. Za pomocą kanałów szybkiej płatności, po wybraniu stosownej opcji w Panelu Klienta;
 10. Faktura potwierdzająca zakup Usługi będzie wystawiania po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 11. Opłata za Usługę ustalana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu generowania faktury pro forma. Aktualny cennik dostępny jest na stronach internetowych Usługodawcy.
 12. Opłata za Usługę dotyczy Planu Taryfowego i Okresu Rozliczeniowego zgodnego ze złożonym przez Klienta zamówieniem.
 13. Klient ma prawo do zmiany Planu Taryfowego w dowolnym momencie Okresu Rozliczeniowego poprzez wydanie stosownego oświadczenia w Panelu Klienta.
  1. W przypadku zmiany Planu Taryfowego na tańszy, w tym darmowy, nowy Plan Taryfowy wejdzie w życie z nowym Okresem Rozliczeniowym, tj. w Okresie Rozliczeniowym następującym po Okresie rozliczonym wcześniejszą fakturą.
  2. W przypadku zmiany Planu Taryfowego na droższy, nowy Plan Taryfowy wejdzie w życie natychmiast, bądź wraz z nowym Okresem Rozliczeniowym, zależnie od opcji wybranej w Panelu Klienta. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na natychmiastową zmianę planu, zobowiązany jest dokonać dopłaty do pozostałego czasu bieżącego Okresu Rozliczeniowego.
 14. Niewniesienie opłaty za świadczenie Usługi przed rozpoczęciem nowego Okresu Rozliczeniowego skutkowało będzie Zawieszeniem Świadczenia Usługi.
 15. W przypadku wybrania przez Klienta Planu darmowego, jest on zobowiązany do przedłużania aktywności konta przed końcem każdego miesięcznego Okresu Rozliczeniowego. Nieprzedłużenie aktywności konta skutkowało będzie Zawieszeniem Świadczenia Usługi.
 16. Rozwiązanie Umowy i Zaprzestanie Świadczenia Usługi jest równoważne z usunięciem konta z serwerów Usługodawcy. Usunięcie konta następuje:
  1. Natychmiast – w przypadku, gdy Klient skorzysta ze stosowanej opcji w Panelu Klienta;
  2. W ciągu 10 dni roboczych od otrzymania przez Usługodawcę stosownego oświadczenia w formie pisemnej;
  3. Po Zawieszeniu Świadczenia Usług w ramach nieopłacego Konta, jednak nie wcześniej niż w ciągu 30 dni od momentu Zawieszenia.

  Warunkiem rozwiązania Umowy jest wcześniejsze uregulowanie ewentualnych zaległych należności.

 17. W przypadku Klientów instytucjonalnych w momencie rozwiązania Umowy nie przysługuje prawo zwrotu części Opłaty za nie wykorzystany Okres Rozliczeniowy Usługi.
 18. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 19. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT w formie dokumentów elektronicznych i dostarczanie ich drogą elektroniczną.
Rozdział V. Usługi zewnętrzne
 1. Usługodawca w ramach świadczonych Usług umożliwia Klientom korzystanie z usług firm trzecich – Dostawców. Usługodawca umożliwia korzystanie z usług zewnętrznych takich jak:
  1. konta e-mail (POP3,IMAP,SMTP)
  2. usługi wysyłki i odbioru SMS/MMS
  3. usługi masowej wysyłki wiadomości e-mail
  4. telefonia VoIP
  5. systemy do fakturowania
  6. usługi komunikacji w ramach portali społecznościowych
 2. Usługodawca w ramach korzystania z Aplikacji umożliwia korzystanie z usług Dostawców.
 3. Usługodawca nie pośredniczy w świadczeniu usług przez Dostawców.
 4. Korzystanie z usług Dostawcy może wymagać zawarcia dodatkowej umowy z Dostawcą. Na Kliencie ciąży obowiązek zawarcia stosownej umowy.
 5. Korzystanie z usług Dostawcy może wymagać wniesienia dodatkowych opłat. Na Kliencie ciąży obowiązek wniesienia tych opłat bezpośrednio do Dostawcy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Dostawców.
Rozdział VI. Reklamacje
 1. Klient może złożyć reklamację z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, nieprawidłowego działania Aplikacji bądź kwoty faktury.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie w formie listu wysłanego na adres Usługodawcy bądź w formie e-maila adresowanego na adres [email protected] wysłanego z Konta, którego reklamacja dotyczy.
 3. Reklamacja dotycząca nieprawidłowego działania Aplikacji powinna wskazywać Konto, Użytkownika oraz czas i szczegółowe okoliczności wystąpienia problemu. W przypadku wystąpienia komunikatu błędu konieczne jest przekazanie jego dokładnej treści. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po wystąpieniu problemu.
 4. Reklamacja dotycząca kwoty faktury powinna zawierać numer, kwotę oraz datę wystawienia faktury.
 5. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 30 dni od daty wpłynięcia. W przypadkach wymagających przeprowadzenia dodatkowych badań Usługodawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego czasu do 60 dni.
Rozdział VII. Ochrona danych osobowych
 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji Usługi lub w Panelu Klienta w celu wystawienia dowodów księgowych oraz świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 2. Administratorem danych, o których mowa w pkt. 1, jest Usługodawca, tj. Flux Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
 3. Usługodawca będzie przetwarzał dane, o których mowa w pkt. 1, wyłącznie w celach niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi.
 4. Klient ma prawo do zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Obowiązek przygotowania takiej umowy ciąży na Kliencie. Treść umowy powierzenia danych osobowych będzie indywidualnie ustalana pomiędzy Klientem i Usługodawcą. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która jest dla niego niekorzystna.
 5. Klient oświadcza, że na podstawie oddzielnie zawartej z Usługodawcą umowy w trybie art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002r., nr 101, poz. 926 z dalszymi zmianami) powierzy Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu świadczenia Usługi. W przypadku nie zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych Klient przetwarza dane w systemie CRM Funnela na swoją wyłączną odpowiedzialność.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty zarówno za zawarcie jak i trwanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Opłata ustalana jest indywidualnie w zależności od charakteru przetwarzanych danych.
 7. Dane jakie zgromadzą się w ramach Konta na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą stanowią własność Klienta, są informacjami poufnymi i nie będą ujawniane przez Usługodawcę osobom trzecim.
 8. Usługodawca zobowiązuję się do nieprzetwarzania danych zgromadzonych na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą do celów innych niż:
  1. świadczenie Usługi
  2. wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych
  3. cykliczne testowe odtwarzanie kopii zapasowych w celu sprawdzenia ich poprawności
  4. prób odtwarzania błędów i nieprawidłowości w działaniu Aplikacji zgłoszonych przez Klienta
 9. Usługodawca nie będzie w żaden sposób ingerował w zawartość baz danych bez wyraźnego żądania Klienta. Żądanie takie musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 10. Klient oświadcza, że w myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (art. 7 pkt 4) jest Administratorem danych osobowych wprowadzonych do Konta i przetwarza je zgodnie z przepisami prawa.
 11. Jeśli, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, sposób i cel wykorzystywania danych zgromadzonych na Koncie zobowiązuje Klienta do rejestracji bazy danych, do Klienta należy obowiązek zgłoszenia tej bazy do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 12. Usługodawca oświadcza, że wszystkie dane, w tym informacje stanowiące dane osobowe, są przechowywane wyłącznie na dedykowanych serwerach, wydzierżawionych od OVH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karola Miarki 6 – 10, lokal nr 3 – 4, numer KRS 0000220286, numer NIP 8992520556, numer REGON 933029040 (http://www.ovh.pl). W powyższym zakresie Usługodawcę oraz OVH Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością łączy zawarta umowa dzierżawy.
 13. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Usługodawcę możliwy jest adresem email: [email protected]
Rozdział VIII. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Usługodawcy.
 2. Prawo własności oraz prawa autorskie dotyczące Aplikacji i Usługi stanowią wyłączną własność Usługodawcy.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.

Ostatnia zmiana regulaminu: 24-05-2018

Wzory umów
Potwierdzenie zawarcia umowy nr -9999/9999/nazwakonta
na świadczenie usługi dostępu do CRM Funnela

Umowę zawarto na odległość dnia XXXX-XX-XX o godzinie XX:XX pomiędzy:
Flux Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu 60-688, os. Sobieskiego 1/38, NIP 9721221581, Regon 301587305, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369194, zwaną dalej Usługodawcą, reprezentowaną przez Wiktora Latanowicza – prezesa zarządu,
Firma Krzak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznań, 60-000, ul. Leśna 10, NIP XXX-XXX-XX-XX, zwanym dalej Klientem, reprezentowanym przez Jan Kowalski identyfikujący się adresem e-mail [email protected]żimejl.pl. Umowę zawarto korzystając z komputera identyfikowanego adresem IP 99.99.99.99.

 1. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić Klientowi możliwość korzystania z Usługi, której zakres został szczegółowo określony w Cenniku oraz specyfikacji dostępnej na stronach internetowych Usługodawcy.
 2. Klient zobowiązany jest do wnoszenia opłaty za Usługę. Opłata będzie wnoszona na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury pro forma, za każdy okres rozliczeniowy. Opłata będzie wnoszona na indywidualny rachunek bankowy wskazany na fakturze pro forma. Faktura pro forma zostanie wystawiona przez Usługodawcę automatycznie, 7 dni przed zakończeniem ostatniego opłaconego Okresu Rozliczeniowego. Otrzymanie opłaty zostanie potwierdzone przez Usługodawcę wystawieniem faktury sprzedaży.
 3. Nieopłacenie faktury pro forma będzie skutkowało Zawieszeniem Świadczenia Usługi.
 4. Na podstawie zawartej Umowy Klient uprawniony jest do korzystania z Usługi w ramach opłaconego Konta, na warunkach zgodnych z wybranym Planem Taryfowym.
 5. Klientowi zostaje przydzielone Konto o unikalnej nazwie: nazwakonta.funnela.net
 6. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
 7. Integralną część Umowy stanowią Regulamin świadczenia usługi Funnela oraz Cennik dostępne na stronach internetowych Usługodawcy – odpowiednio http://funnela.pl/regulamin i http://funnela.pl/cennik
 8. Ewentualne spory mogące wynikać z treści Umowy lub w związku z jej wykonywaniem będą rozstrzygać właściwe miejscowo sądy powszechne.

Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U.nr 133 poz.883).

Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta w dniu XXXX-XX-XX w Poznaniu pomiędzy:

Firma Krzak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznań, 60-000, ul. Leśna 10, NIP XXX-XXX-XX-XX, reprezentowanym przez: [proszę uzupełnić]     zwanym dalej Administratorem danych
Flux Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu os. Jana III Sobieskiego nr 1/38, 60-688 Poznań, nr KRS 0000369194, nr NIP 9721221581, nr REGON 301587305, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Wiktora Latanowicza, zwanym dalej Przetwarzającym.

§ 1

 1. Firma Krzak Sp. z o.o. oświadcza że jest wyłącznym administratorem danych osobowych, wyszczególnionych w niniejszej umowie.
 2. Na podstawie przepisu artykułu 31 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002r., nr 101, poz. 926 z dalszymi zmianami) Administrator danych powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w bazie danych Administratora danych identyfikowanej nazwą konta nazwakonta.funnela.net.
 3. Zawarcie niniejszej umowy następuje w związku z uprzednim zawarciem umowy o świadczenie przez Przetwarzającego na rzecz Administratora danych usługi dostępu do aplikacji CRM Funnela, wspierającej zarządzanie przedsiębiorstwem, w związku z czym następuje przetwarzanie danych osobowych przez „FLUX” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jako usługodawcę.

§ 2

 1. Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, wyłącznie w celu świadczenia usługi określonej w umowie o świadczenie usługi dostępu do aplikacji CRM Funnela.
 2. Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w następującym zakresie
  1. imię i nazwisko
  2. adres zamieszkania
  3. pełnione stanowisko służbowe
  4. numer telefonu służbowego
  5. numer telefonu prywatnego
  6. adres mailowy służbowy
  7. adres mailowy prywatny
  8. numer NIP
  9. numer PESEL
  10. numer dowodu osobistego
  11. data i miejsce urodzenia
  12. płeć
  13. wykształcenie
  14. imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki
  15. [proszę wskazać ewentualne inne, dodatkowe kategorie danych osobowych lub przekreślić poniższe pola]          

§ 3

 1. Przetwarzający oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie i zabezpieczenie danych osobowych w rozumieniu przepisów art. 36 do 39 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a jego system informatyczny odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100 poz. 1024).
 2. Przetwarzający oświadcza, że powierzone mu do przetwarzania dane osobowe będą przechowywane na zabezpieczonych serwerach znajdujących się na obszarze Unii Europejskiej.
 3. Przetwarzający oświadcza, że wszystkie powierzone mu dane, w tym informacje stanowiące dane osobowe, są przechowywane wyłącznie na dedykowanych serwerach, wydzierżawionych od OVH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karola Miarki 6 – 10, lokal nr 3 – 4, numer KRS 0000220286, numer NIP 8992520556, numer REGON 933029040 (http://www.ovh.pl). W powyższym zakresie Przetwarzającego oraz OVH Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością łączy zawarta umowa dzierżawy.
 4. Na życzenie Administratora danych Przetwarzający udostępni mu do wglądu dokumenty:
  1. informację o środkach bezpieczeństwa stosowanych przez OVH Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w celu ochrony powierzonych danych osobowych, przetwarzanych na serwerach w serwerowni zlokalizowanej we Francji pod adresem: 2 rue Kellermann, 59100, Roubaix, Francja;
  2. tekst ogólnych warunków dzierżawy serwera dedykowanego, stanowiącego własność OVH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w ich aktualnie obowiązującej wersji.

§ 4

 1. Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, w tym oświadcza że przyjął i wdrożył do stosowania w swoim przedsiębiorstwie dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych, w której skład wchodzi:
  1. polityka bezpieczeństwa,
  2. instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

§ 5

 1. Przetwarzający zobowiązany jest wyznaczyć administratora bezpieczeństwa informacji (tzw. „ABI”) w ciągu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
 2. Administratorem bezpieczeństwa informacji jest prezes zarządu FLUX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Przetwarzającego – Wiktor Latanowicz.

§ 6

 1. Administrator danych w ramach świadczonej na jego rzecz usługi dostępu do aplikacji CRM Funnela wprowadza we własnym zakresie posiadane przez siebie dane, w tym informacje stanowiące dane osobowe, za pomocą konta internetowego: nazwakonta

§ 7

 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania między Administratorem Danych a Przetwarzającym umowy o świadczenie usługi dostępu do aplikacji CRM Funnela. Wypowiedzenie bądź rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym umowy o świadczenie usługi dostępu do aplikacji CRM Funnela skutkuje odpowiednio również wypowiedzeniem bądź rozwiązaniem ze skutkiem natychmiastowym niniejszej umowy. Wypowiedzenie bądź rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym niniejszej umowy skutkuje odpowiednio również wypowiedzeniem bądź rozwiązaniem ze skutkiem natychmiastowym umowy o świadczenie usługi dostępu do aplikacji CRM Funnela.
 2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za pisemnym wypowiedzeniem na koniec tygodnia kalendarzowego, z zachowaniem 7 (siedmio) – dniowego okresu wypowiedzenia.
 3. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym (tzn. bez wypowiedzenia) w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez drugą stronę.

§ 8

 1. Niniejsza umowa nie stanowi umowy o świadczenie usług oraz ma charakter nieodpłatny.
 2. Niniejsza umowa ma charakter uzupełniający w stosunku do zawartej między Administratorem Danych a Przetwarzającym umowy o świadczenie usługi dostępu do aplikacji CRM Funnela jako głównego stosunku zobowiązaniowego stron.

§ 9

 1. Niniejsza umowa zaczyna obowiązywać z dniem zawarcia umowy i rozpoczęcia świadczenia dostępu do aplikacji CRM Funnela oraz odpowiednio przestaje obowiązywać z dniem rozwiązania umowy o świadczenie dostępu do aplikacji CRM Funnela.
 2. Przetwarzający może dokonać dalszego powierzenia (podpowiedzenie) danych osobowych objętych niniejszą umową, bez uprzedniej zgody Administratora Danych, jeżeli taka czynność będzie niezbędna w celu należytego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz z umowy o świadczenie usługi dostępu do aplikacji CRM Funnela. W przypadku dalszego powierzenia danych osobowych (podpowiedzenia) Powierzający jest zobowiązany zabezpieczyć pisemnie zawartą oddzielną umową to, aby podmiot któremu dane osobowe zostały dalej powierzone należycie wypełniał obowiązki wynikające dla niego z Ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu rzeczowo właściwemu sądowi powszechnemu w Poznaniu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

MASZ PYTANIA?

Jeżeli powyższy regulamin nie odpowiedział na Twoje pytanie, skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy znaleźć rozwiązanie dla Twojego problemu.